Informació general del cens de gossos perillosos

GOSSOS PERILLOSOS

S’annexa DECRET 170/2002, d’11 de juny, sobre mesures en matèria de gossos considerats potencialment perillosos

 

Quines races es consideren perilloses?

·        Akita inu
·        Terrier sttafordshire amèrica
·        Bullmasstiff
·        Dòbermal
·        Dog argentí
·        Dos de Burdeus
·        Fila brasileiro
·        Mastí Napolità
·        Pit bull terrier
·        Presa canari
·        Rottweller
·        Stafordshire bull terrrier
·        Tosa inu
·        Tosa japonès
·        Els seus encreuaments i les races i/o gossos declarats per l’Ajuntament (quan hi ha episodis d’agressions).

 

Documentació necessària:

ALTA AL CENS:

·        El model de la sol·licitud degudament omplert .
·        Fotocòpia del  DNI, NIE o passaport del propietari. 
·        Original de la cartilla sanitària i xip de l’animal.
·        Certificat d’aptitud psicològica i capacitat física del propietari.
·        Certificat d’antecedents penals de l’últim any.
·        Certificat emès per la Generalitat de no haver estat sancionat per infraccions en matèria de gossos perillosos.
·        Fotocòpia de la pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil. Hi haurà de constar expressament les dades d’identificació de l’animal.
·        Fotocòpia del rebut acreditatiu del pagament de l’assegurança.

 

BAIXA I MODIFICACIÓ DE DADES DEL CENS:

1. En cas de mort de l’animal: 

  • El model de la sol·licitud degudament omplert
  • Fotocòpia del  DNI, NIE o passaport del propietari.
  • Una declaració jurada de la defunció de l’animal.
  • Fotocòpia del certificat del veterinari on consti el núm de cartilla sanitària o xip del gos mort (opcional)

 2. En cas de modificació de dades de l’animal (cessió i canvi de residència):

  • El model de la sol·licitud degudament omplert
  • Fotocòpia del  DNI, NIE o passaport del propietari.

Quin cost té?

És gratuït.

Quina documentació es lliura?

Si es demana per escrit , es pot lliurar la llicència de tinença i/o conducció de l’animal.
 
Per recollir qualsevol d’aquest documents s’han de dirigir a l’Ajuntament, la persona autoritzada o un representant degudament  autoritzat.

 

Prem AQUÍ per descarregar la sol·licitud pdf

Menu

Menú principal